Фирми с услуги

Цени за счетоводни услуги на фирми занимаващи се с услуги

Счетоводна компания „Нови Възможности 2015" ЕООД предлага цени, които са прозрачни и обосновани!

Ако извършваната дейност на представляваното от Вас дружество е в областта на услугите - софтуерни, проектантски, консултантски, инженерни, транспортни, преводачески услуги, то Вие се намирате на правилното място и ценообразуването по - долу е предназначено за Вас.

Опитът ни е доказал, че месечната  цена за счетоводство  в нашият бранш се определя според стопанските  операции, които се осчетоводяват месечно, което винаги  не съвпада с броя на документите или пък с представата на Клиента за документ. От друга страна при ценообразуването се използва критерия  „брой  документи” , което не е равнозначно  на стопанските операции, които се „набират месечно”. За да избегнем това  заблуждение и за да бъдат цените ни прозрачни и обосновани ние сме възприели друг подход, който  гарантира на нас и нашите Клиенти, спокойствието, че използваме ясни измерители.

Месечната такса за  счетоводство  на всяко дружество зависи от: спецификата на дейността му, от ангажимента и отговорността , който ние поемаме да го представляваме пред държавните институции  по повод спазването на данъчното и осигурителното законодателство,  от информацията, която предоставяме и се ползва от неговите инвеститори, клиенти, доставчици  и трети лица, от необходимостта непрекъснато да поддържаме и развиваме компетентността си, така че да носим максимална полезност, сигурност и спокойствие на Клиентите ни и не на последно място цената се определят от:

 • Брой документи на месец
 • Брой осигурени лица

КРИТЕРИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНА ЗА МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Брой документи на месец:

Фирми с услуги нерегистрирани по ЗДДС:

До 30 документа + 1 осигурено лице 80,00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 110, 00 лв.
До 90 документа + 1 осигурено лице 160, 00 лв.

 

Брой документи на месец:

Фирми с услуги регистрирани по ЗДДС:

До 30 документа + 1 осигурено лице 140,00 лв.
До 50 документа + 1 осигурено лице 180, 00 лв.
До 90 документа + 1 осигурено лице 280, 00 лв.

Искам оферта

Над 90 документа - изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон: +359 877 82 85 82

 • В месечният абонамент е включено обслужване на едно осигурено лице, всяко допълнително осигурено лице ще добави по 15,00 лв. към месечният абонамент.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване  - 50% от месечният абонамент.

 Документ е всеки първичен документ по Закона за счетоводството, като това могат да бъдат - фактура, дебитно известие, кредитно известие, протокол, митническа декларация,  разписка, месечен касов отчет, а не стопанска операция.

► Осигурено лице е всяко лице, което се осигурява във фирмата по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по трудов договор; собственик, осигурен като самоосигуряващо се лице или договор за управление и контрол; както и лица, ангажирани в дружеството под формата на така нар. " граждански договор".

МОДУЛ КОМАНДИРОВКИ:

* За дружества извършващи командироване на осигурени лица в чужбина, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, допълнителнo възнаграждение относно администрирането, консултирането и определянето на допустимият размер дневни, пътни и квартирни пари, както следва:

 • до 3 командировки месечно - БЕЗПЛАТНО
 • от 4 до 10 командировки месечно - 70,00 лв.
 • от 11 до 20 командировки месечно - 120,00 лв.
 • над 20 командировки месечно - по-договаряне

ОТСТЪПКИ ЗА КЛИЕНТИ НА МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ:

 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност - 50,00 лв.
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване - БЕЗПЛАТНО за новорегистрирани фирми, в първата година след вписването им в Търговският регистър.
 • При използване на складова програма от Възложителя с възможност за генериране на справки в подходящ формат, съвместим със софтуера на Изпълнителя отстъпки от месечната такса от 10% до 20%.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не е произлязла ревизия до 2000 лв. - БЕЗПЛАТНО.
 • Подготовка на платежни за данъци и осигуровки в системата за електронно банкиране - БЕЗПЛАТНО.

ДОПЪЛНИТЕЛНО, ИЗВЪН МЕСЕЧНИЯТ АБОНАМЕНТ, ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЕ ЗАПЛАЩАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 • Удостоверение за наличие или липса на задължения - 30.00 лв.
 • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията / с вкл. държавна такса/  - 30,00 лв.
 • Междинни счетоводни отчети ( Баланс, ОПР) и справки по критерии, зададени от възложителя - 30% от месечното възнаграждение.
 • Следене на срокове за плащане към доставчици и създаване на платежни нареждания, изплащане на заплати към служители чрез системата за електронно банкиране - по-договаряне.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с проверки - 100,00 лв.
 • Подготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с ревизии - 250,00 лв.
 • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации във връзка с международни договори, спогодби и регламенти - 50,00 лв. на всеки започнат астрономически час.
 • Подаване и публикуване на годишни финансови отчети на дружеството в Търговския регистър - 50.00 лв.
 • Подаване на искания и представителство пред органите на НАП по повод на процедура за възстановяване на данък добавена стойност  по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, когато от процедурата не произлязла ревизия и сумата за възстановяване е над 2000 лв. - 150,00 лв.

Забележка:  Всички цени са в български левa без включен данък върху добавената стойност (ДДС). Можете да сключите договор за счетоводно обслужване с предприятие партньор на „Нови Възможности 2015” ЕООД, което не е регистрирано по ЗДДС. 

Посочените цени са ориентировъчни и „Нови Възможности 2015” ЕООД си запазва правото да сключва договори на различни цени от горепосочените в зависимост от спецификата на услугата и обема на документите.

За получаване на допълнителна информация за цените на предоставяните услуги или за неупомената цена на услуга, моля изпратете запитване или ни посетете на място, след предварително уговорен час на телефон: +359 877 82 85 82!