Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Счетоводна компания Нови Възможности 2015 ЕООД предоставя пълно счетоводно обслужване на фирми от малкия и среден бизнес. Предлаганите от нас счетоводни услуги най общо включват, но те не се ограничават до:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител в съответствие с изискванията на Българското Счетоводно законодателство и Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане
 • Изготвяне и подаване на справка декларация по Закона за данък добавена стойност, следене и възстановяване на ДДС
 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството
 • Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации
 • Отчитане на материалните запаси и следене на складова наличност
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъци
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения
 • Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ
 • Изготвяне и подаване на периодични декларации до НАП относно дължими данъци и авансови вноски 
 • Изготвяне на необходимите счетоводни справки за целите на данъчни проверки и ревизии
 • Проверка за дължими данъчни и осигурителни задължения