Обработка на заплати

Обработка на заплати

Обработката на заплатите са неразделна част от счетоводните услуги на всяка фирма. Ако едно дружество има работници и служители, то трябва да предвиди разходи за работни заплати и социални придобивки. Ефективното управление на разходите за заплати и взаимоотношенията с персонала е сред причините за цялостният успех на фирмата. Нашите услуги по изготвяне на работни заплати включват:

  • Консултация във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултиране по въпроси, свързани с условията на труд в предприятието и изпълнението на редица задължения по ЗБУТ - за изготвяне на длъжностни характеристики, правилници за вътрешния трудов ред, правила за работната заплата, графици и т.н.
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или прекратяване на трудови правоотношения
  • Оформяне, съхранение и архивиране на досиета на персонала
  • Изготвяне на граждански договори, сметка за изплатена суми и служебни бележки
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски, бонуси, социални придобивки
  • Обработване и подаване в НОИ на документи за болнични
  • Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета и персонала
  • Попълване на осигурителни и трудови книжки. Заверка на осигурителен стаж
  • Изготвяне и подаване на декларации за упражняване на дейност от самоосигуряващи се лица