Админ. услуги

В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди. Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма. Предлаганите от нас административни услуги са:

  • Събиране на документи от офиса на клиента
  • Електронно банкиране
  • Издаване на удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията
  • Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения от НАП
  • Изготвяне на необходимите документи и попълване на съответните заявления
  • Подаване декларации до БНБ съгласно изискванията на Валутния закон и наредбите на БНБ
  • Попълване и подаване на декларации по ЗМДТ
  • Съдействие за сключване на договор със СТМ и изготвяне оценка на риска